บัตรกำนัลแทนเงินสด
 แพ็คโดนใจ คุ้มเว่อร์!! จ่ายน้อยแต่ได้มาก ประหยัดสูงสุด 14% พร้อมของพรีเมี่ยมสุดน่ารัก
เลือกได้ทั้งทานที่ร้าน หรือสั่งกลับบ้าน จะซื้อกินเองก็อิ่มคุ้มสุดๆ หรือจะให้เป็นของขวัญกับใครก็ถูกใจแน่นอน

CVC2200a

ประกอบด้วย - GIFT VOUCHER มูลค่า 100 บาท จำนวน 10 ใบ - GIFT VOUCHER มูลค่า 500 บาท จำนวน 2 ใบ  - รับส่วนเพิ่ม บัตรกำนัลเงินสด มูลค่า 100 บาท จำนวน 2 ใบ รวมมูลค่า 2,200 บาท

฿ 2,200 ฿ 2,200
฿ 2,000 ฿ 2,000 -9%

CVC3400b

ประกอบด้วย - GIFT VOUCHER มูลค่า 100 บาท จำนวน 10 ใบ - GIFT VOUCHER มูลค่า 500 บาท จำนวน 4 ใบ - รับส่วนเพิ่ม บัตรกำนัลเงินสด มูลค่า 100 บาท จำนวน 4 ใบ รวมมูลค่า 3,400 บาท

฿ 3,400 ฿ 3,400
฿ 3,000 ฿ 3,000 -12%

CVC5800c

ประกอบด้วย - GIFT VOUCHER 100 บาท จำนวน 20 ใบ - GIFT VOUCHER 500 บาท จำนวน 6 ใบ - รับส่วนเพิ่ม บัตรกำนัลเงินสด มูลค่า 100 บาท จำนวน 8 ใบ รวมมูลค่า 5,800 บาท

฿ 5,800 ฿ 5,800
฿ 5,000 ฿ 5,000 -14%
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของลูกค้าภายใต้นโยบายการคืนเงินให้กับลูกค้า
เพื่อประโยชน์ของลูกค้า กรุณาอ่านและศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยละเอียด

วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขตามนโยบายฉบับนี้
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” ประกอบธุรกิจร้านอาหารเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนยึดมั่นรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทด้วยความจริงใจตามค่านิยมองค์กร

บริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้าของบริษัทโดยให้ความคุ้มครอง ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือใดๆ แก่ลูกค้าไม่ให้ถูกกระทำการที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม บริษัทจึงเห็นควรบังคับใช้ซึ่งมีรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้นโยบายการคืนเงินให้กับลูกค้าฉบับนี้ บริษัทจะมีการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม และหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในนโยบาย ฉบับนี้เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม หากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ ลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทได้ ตามช่องทางติดต่อที่ระบุในนโยบายฉบับนี้

1. ขอบเขตการมีผลใช้บังคับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้นโยบายฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับการให้บริการของบริษัทแก่ลูกค้าที่มีความประสงค์ขอคืนเงินค่าสินค้าและบริการจากการซื้อขาย “บัตรกำนัลทุกประเภท” ของบริษัท เฉพาะกรณีบริษัทได้ตกลงตอบรับคำสั่งซื้อของลูกค้าและได้รับเงินค่าสินค้าและบริการจากลูกค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

2. การขอคืนเงินของลูกค้า

2.1 กรณีลูกค้าสั่งซื้อบัตรกำนัล (Voucher)

­1) ลูกค้าสามารถคืนบัตรกำนัลได้ ในกรณีที่บัตรกำนัลเสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องของบริษัท ลูกค้าสามารถแจ้ง ขอเปลี่ยนและ/หรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับบัตรกำนัล ซึ่งลูกค้าต้องส่งบัตรกำนัลกลับคืนให้กับบริษัท
2) กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการคืนเงินทุกกรณี 

2.2 กรณีลูกค้าสั่งซื้อบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher)

1) ลูกค้าสามารถคืนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้งานได้อันเนื่องมาจากความบกพร่องของบริษัท ลูกค้าสามารถแจ้งขอเปลี่ยนและ/หรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรอกรายละเอียดและส่งข้อมูลเข้ามาได้ที่ อีเมล์: foodpassionsales@foodpassion.co.th
2) กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการคืนเงินทุกกรณี 

3. เงื่อนไขการจ่ายเงินคืนให้กับลูกค้า
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนเงินค่าสินค้าและบริการให้กับลูกค้าเฉพาะกรณีที่เข้าเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ 2. เท่านั้น ซึ่งบริษัทจะดำเนินการคืนเงินดังกล่าวโดยวิธีการจ่ายคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือโอนผ่านบัญชีธนาคารของลูกค้าแล้วแต่กรณี โดยลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยและยืนยันการคืนให้กับลูกค้าแล้ว สำหรับสินค้าและบริการที่มีการลดราคาโดยบริษัทเอง จำนวนเงินคืนจะเป็นจำนวนเดียวกับจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระโดยตรงจากลูกค้าเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อลูกค้า กรณีที่ลูกค้าใช้สิทธิส่วนลดหรือสิทธิอื่นใดที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทอื่น   

4. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขของลูกค้า

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงและเงื่อนไขของนโยบายฉบับนี้ในเวลาใดก็ได้ตามที่บริษัทเห็นจำเป็นและสมควร อย่างไรก็ดี บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในเว็บเพจ ทางอีเมล์ และหรือประกาศในโฮมเพจของบริษัท  และหรือช่องทางสื่อสารอื่นๆ ทั้งนี้ หลังจากการปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขของนโยบายดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงยอมรับการแก้ไขปรับปรุงใดๆ ที่ได้ทำขึ้นกับนโยบายฉบับนี้ทุกประการ

5. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

กรณีมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขของนโยบายฉบับนี้ ลูกค้าสามารถสอบถามได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ของบริษัท หรือที่เบอร์ 02-575-1001
 
Powered by MakeWebEasy.com